::Above:: Shadow and his littermate during a Eukanuba photo shoot
Oxton's Minado's Inga von Greif

BirthDate:
Age:
Sex: F
Oxton's Minado's Inga von Greif
oxton's minado's inga v greif
oxton's minado's inga v greif